minulost obce slovem i obrazem

Vážení návštěvníci,

vstoupili jste na stránku, která by se do budoucna měla zabývat historií obce Silůvky a jejím nejbližším okolím. V žádném případě si neklade za cíl jakkoliv nahrazovat oficiální internetové stránky této obce. Spíše by měla být jakýmsi vhodným rozšířením oficiálních stránek. Musel jsem k tomuto poněkud nesympatickému kroku přistoupit z toho důvodu, jelikož se mně nepodařilo již takřka po několikaletém zcela bezúspěšném jednání dosáhnout toho, aby mohly být následující materiály umístěny v samostatné rubrice obecních stránek s přehlednou strukturou. Ale zpět tedy.

Naše obec má Pamětní knihu obce založenou v roce 1923 a v současnosti postupně vzniká již její 5. svazek. V nejstarším svazku Pamětní knihy uloženém v archívu v Rajhradě jsou časté odkazy na obrazové materiály umístěné ve zvláštní příloze, ty se však do dnešních dnů nedochovaly.

Nedílnou součástí každé kroniky či pamětní knihy obce je totiž její obrazová a dokumentační příloha sestavená z fotografií, pozvánek, plakátků, tabulek, výstřižků a mnoha dalších dokumentů, které mají vztah k obci a lidem žijících v obci a jejím nejbližším okolí. Zřízení takovéto samostatné přílohy ke kronice obce nařizuje již zákon o pamětních knihách obecních z roku 1920. Tyto obrazové přílohy jsou i nejatraktivnější částí každé obecní kroniky a bývají často využívány při různých výstavkách nebo besedách majících vztah k minulosti obce.

V obci Silůvky s více než osmdesátiletou kronikářskou tradicí dosud vůbec žádná obrazová příloha ke kronice, která by dokumentovala život v naší obci v minulosti a v současnosti a byla zachována do budoucna nebyla. Veškeré výstavky fotografií a starých dokumentů, které se na území naší obce v minulosti konaly, byly sestaveny ze soukromých sbírek jejích pořadatelů.

Během roku 2006 jsem začal jako obrazovou a dokumentační přílohu ke kronice obce vytvářet samostatné „Obrazové album obce Silůvky“ a začal s jeho uspořádáním na volných listech formátu A3, které lze do budoucna libovolně tematicky třídit. V současnosti již mám tímto způsobem (i když ještě bez popisků pod jednotlivými fotografiemi) zpracováno asi 800 fotografií a na zpracování čeká dalších asi 1200 fotografií z rozmezí let 1890–1980 a rád bych dále pokračoval v získávání dalších materiálů.

Jako kronikář této obce mám možnost se setkávat s nejrůznějšími dnes již historickými dokumenty a fotografiemi. Přemýšlel jsem, jakým nejvhodnějším způsobem by bylo možné co nejvíce těchto materiálů zpřístupnit všem zájemců, aby do nich mohl každý kdykoliv nahlédnout a třeba si u nich zavzpomínat. Myslím si, že pokud tyto materiály leží zastrčené někde v krabici je to skoro totéž, jako by nebyly vůbec. Jeden ze způsobů, jak s těmito materiály seznámit veřejnost jsou občasné tematické výstavky. Mají nespornou výhodu, že se u nich lidé setkají, společně si popovídají ale nevýhoda je, že se jedná o záležitost velmi časově omezenou (den, dva, víkend…) a ne všem se podaří tuto akci navštívit.

Chtěl bych, aby zde uvedené informace byly pokud možno co nejkompletnější a nejpřesnější, aby tak vzniklo jakési společné album, s jehož vznikem by napomohlo co nejvíce občanů. Pokud tedy budete mít k čemukoliv, co zde uvidíte doma nějaké další doplňující materiály, pokud poznáte osoby na některé z fotografií, nebo budete vědět jakékoliv další připomínky a upřesnění ke zde vystaveným materiálům prosím napište to na e-mailovou adresu: radysek@gmail.com nebo to osobně sdělte a přineste kronikáři obce Silůvky Radku Neužilovi. Všechny tyto vaše připomínky budou v co nejkratším čase doplněny a případně zapůjčené materiály vám zpět nepoškozené vráceny.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode